CÁI CHIẾU TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vsaboten.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chiếu noun Royal proclamation Sedge mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat màn trời chiếu khu đất in the open air verb To radiate, to lớn expose to (rays) ngọn đèn chiếu sáng mọi đơn vị the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project xem chiếu phyên ổn to lớn attend a projection of films, to lớn attend a film show phim chiếu cảnh quốc gia nhiều đẹp nhất the film projected the sights of a beautiful and prosperous country, the film showed a beautiful & prosperous countrydanh tự Royal proclamation Sedge mat, sleeping mat giừơng trải chiếu hoa a bed spread with a flowered sedge mat Đổi hoa lót xuống chiếu nằm (truyện Kiều ) She"d take all faded flowers to lớn line her mat seat, rank chiếu bên trên seat of honour chiếu dưới seat for comtháng people màn ttách chiếu đất in the open air bi thiết ngủ lại gặp gỡ chiếu manh thing that comes in the nichồng of timeđụng từ To radiate, to lớn expose to (rays) ngọn gàng đèn chiếu sáng mọi nhà the lamp radiates light all over the house, the lamp lights up the whole house To project xem chiếu phyên to lớn attkết thúc a projection of films, to attkết thúc a film show phyên ổn chiếu chình họa giang sơn nhiều đẹp the film projected the sights of a beautiful and prosperous country, the film showed a beautiful và prosperous country To head, lớn train upon chiếu hướng phía nam mà đi to lớn walk, heading south chiếu ống nhậu sự lên trời to lớn train one"s field-glass upon the sky To checkmate đnóng giỏi chiếu tướng tá lớn move sầu forward a pawn & checkmate bị chiếu túng lớn be checkmated To rely upon, lớn base oneself on chiếu theo lao lý to lớn base oneself on the law chiếu sổ mà hotline thương hiệu to lớn do a roll Hotline relying on a name danh sách

*