SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

  -  
Võ Đang sơn

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Từ vô thành đến vô hạn.– Vị trí: Võ Đang Sơn.

Bạn đang xem: Sự kiện cộng đồng

Hướng dẫn:– Bcầu 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Nói chuyện với Vnạp năng lượng Thụy Kỳ.– Bmong 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm khách đưa ra lộ (1)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã bỏ ra chình ảnh 1 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Võ Đang tô.

Hướng dẫn:– Bcầu 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Nói chuyện với Diên Tông Hà.– Bmong 3: Học và luyện Thiên hạ tam quyền lên 1 thành.– Bước 4: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thiên hạ tam quyền

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã bỏ ra chình họa 2 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách bỏ ra lộ (1).

Hướng dẫn:– Bcầu 1 : Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bcầu 2: Đập bia đá cũ đem đồ. (e4)– Bcầu 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm khách đưa ra lộ (2)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân vào làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã bỏ ra cảnh 3 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thiên hạ tam quyền.

Hướng dẫn:– Bcầu 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bcầu 2: Luyện Thiên hạ tam quyền lên 2 thành.– Bmong 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm trung đệ nhất môn

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: Vong ngã bỏ ra cảnh 5 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách bỏ ra lộ (2).

Hướng dẫn:– Bcầu 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Nói chuyện với Long Phong Tử. (e5)– Bcầu 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm khách chi lộ (3)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: Vong ngã bỏ ra cảnh 6 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm trung đệ nhất môn.

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bmong 2: Giết cáo lấy 15 domain authority cáo.– Bmong 3: Nói chuyện với Lý Giới.– Bcầu 4: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Kiếm khách chi lộ (hết)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã đưa ra chình họa 6 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách chi lộ (3).

Hướng dẫn:– Bcầu 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Tìm giết 10 thương hiệu Kiền Đạt.– Bcầu 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Cây chết

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã bỏ ra chình ảnh 7 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Kiếm khách đưa ra lộ (Hết).

Xem thêm: Free Download Guilty Gear X2 Full Crack, Download Guilty Gear X2 Reload

Hướng dẫn:– Bcầu 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bcầu 2: Đến coi Tử mộc– Bcầu 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm chi lộ (1)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: Vong ngã bỏ ra chình họa 8 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Cây chết.

Hướng dẫn:– Bmong 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bmong 2: Tìm mở hộp sắt rỉ.– Bước 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm đưa ra lộ (2)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu cầu: Vong ngã chi cảnh 10 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm đưa ra lộ (1).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Tìm giết Đạo tặc Lương Tam Bá.– Bcầu 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm đưa ra lộ (3)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 1 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm bỏ ra lộ (2).

Hướng dẫn:– Bcầu 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bmong 2: Tìm và nói chuyện với Thợ săn Nha Vân ở Trịnh Châu.– Bcầu 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm đưa ra lộ (4)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 3 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Điều kiện: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm bỏ ra lộ (3).

Hướng dẫn:– Bước 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bmong 2: Tìm giết Huyết lang mang đôi mươi domain authority huyết lang và 5 móng vuốt huyết lang.– Bcầu 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.

Thần kiếm chi lộ (5)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Lão nhân trong làng Hứa Tam Triệu.– Thành tựu yêu thương cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 3 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (4).

Hướng dẫn:– Bmong 1: Đến gặp Hứa Tam Triệu nhận nhiệm vụ.– Bcầu 2.1: Tìm giết Phỉ tặc tuy vậy sát Trương Lão Sơn ở Trịnh Châu.– Bcầu 2.2: Giết Phỉ tặc song sát Trương Thiếu Xuân ở Trịnh Châu.– Bmong 3: Nói chuyện với Hứa Tam Triệu.– Bmong 4: Luyện Vô Cực Quyền và Vô Cực Kiếm lên 2 thành.

Thần kiếm chi lộ (hết)

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Võ Đang Thanh khô kiếm đội Tkhô nóng Phong Tử.– Thành tựu yêu cầu: Ngưng thần nhập khí huyệt 8 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm chi lộ (5).

Hướng dẫn:– Bmong 1: Đến gặp Thanh Phong Tử nhận vật phẩm.– Bước 2: Nói chuyện với Cư Vân Tử.– Bước 3: Nói chuyện với Thiên thánh chân nhân.Hoàn thành nhiệm vụ. Trở thành Võ Đang tu hành đạo sĩ.

Võ Đang kiếm

Điều kiện:– Người giao nhiệm vụ: Võ Đang chân nhân Huyền Hiển Tử.– Thành tựu yêu thương cầu: Ngọc đỗng song xuy 1 thành trở lên.– Vị trí: Võ Đang Sơn.– Yêu cầu: Đã hoàn thành Võ Lâm Hành – Thần kiếm bỏ ra lộ (hết).

Xem thêm: Cách Chụp Ảnh Màn Hình Samsung S7 Edge Chỉ Mất 30 Giây, Chụp Màn Hình Samsung S7 Và S7 Edge

Hướng dẫn:– Bcầu 1: Đến gặp Huyền Hiển Tử nhận nhiệm vụ.– Bước 2: Tìm giết 10 thương hiệu hung tặc ở Trịnh Châu.– Bước 3: Đóng góp 500 điểm hiến đâng mang đến môn phái– Bcầu 4: Nói chuyện với Huyền Hiển Tử.